• سردست گوسفندی ارگانیک - زی ارگانیک

    سردست گوسفندی (بره) ارگانیک ایل شاپور

    دارای گواهی بازرسی ارگانیک ملی ایران تغذیه شده با میوه های بلوط بدون استفاده از هورمون و تزریق های شیمیایی و خوراک دام وارداتی و تراریخته

    (تصویر بسته بندی نهایی نیست)

    وزن اعلام شده ممکن است با وزن محصول در هنگام تحویل اندکی تفاوت داشته باشد

    که در زمان تحویل، مبلغ دقیق آن محاسبه خواهد شد

منو اصلی